เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาพืช ( ครั้งที่ 44, สาขา01 ,2549 )

การรวบรวมพันธุ์สบู่ดำจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยเพื่อใช้เป็นเชื้อพันธุกรรม

หน้า หน้า 3-23

แอนนา สายมณีรัตน์ | พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ | สุปราณี งามประสิทธิ์ | แสงแข น้าวานิช | สุขุม โชติช่วงมณีรัตน์ | ฉัตรพงศ์ บาลลา | เอ็จ สโรบล |
การสลายตัวและการปลดปล่อยไนโตรเจนของปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิไฟด์ มูลไก่อัดเม็ด และกากตะกอนน้ำเสียในชุดดินสตึก

หน้า หน้า 24-31

เข็มพร เพชราภรณ์ | ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ | อิสรา สุขสถาน | ศุภกาญจน์ ล้วนมณี |
วิธีการเตรียมดินชนิดต่างๆ ที่มีผลต่อผลผลิตมันสำปะหลัง 4 พันธุ์ ในเขตจังหวัดนครราชสีมาและฉะเชิงเทรา

หน้า หน้า 32-41

วัฒนะ วัฒนานนท์ | เสาวรี ตังสกุล | ปรีชา เพชรประไพ | สมเจตน์ จันทวัฒน์ | นพสูญ สมุทรทอง | เฮาเลอร์, ไรน์ฮาร์ด |
ความหลากหลายของทอสโพไวรัสที่พบในประเทศไทยและเพลี้ยไฟที่เป็นพาหะนำโรค

หน้า หน้า 42-48

พิสสวรรณ เจียมสมบัติ | อรประไพ คชนันทน์ | รัชนี ฮงประยูร | อัญจนา บุญชด | วิมล สีเทา | นุชนาถ วารินทร์ | ชาญณรงค์ ศรีภิบาล | ปิยาภรณ์ เพชรสูงเนิน |