เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ( ครั้งที่ 44, สาขา02 ,2549 )

ผลของอุณหภูมิคลุกไอน้ำอัดเม็ดและระดับมันสำปะหลังในสูตรอาหารไก่เนื้อต่อความคงทนของเม็ดอาหารและการใช้ประโยชน์ได้ของสารโภชนะแป้ง

หน้า หน้า 3-10

ณัฐชนก อมรเทวภัทร | ปฐมา จาตกานนท์ |
ผลของอุณหภูมิอัดเม็ดต่อความแข็งของเม็ดอาหารและการใช้ประโยชน์ได้ของแป้งในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังเส้น

หน้า หน้า 11-17

ณัฐชนก อมรเทวภัทร | ปฐมา จาตกานนท์ |
การใช้อนุพันธ์พิวรีนในปัสสาวะเป็นดัชนีวัดปริมาณของจุลินทรีย์ไนโตรเจนจากกระเพาะหมักในโคบราห์มันที่ให้อาหารแบบต่างๆ

หน้า หน้า 18-28

ทองสุข เจตนา | สังวร อยู่สว่าง | ศิริมา ทองรวย | เกรียงศักดิ์ ทาศรีภู | วรรณวิภา สุทธิไกร | ราตรี จินตนา | จีระพัฒน์ วงศ์พิพัฒน์ | สุริยา กิจสำเร็จ | สรรเพชญ โสภณ |
ผลของอาหารน้ำมันปลาทูน่า เพศ และน้ำหนักฆ่า ของสุกรรุ่น-ขุนต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์กุนเชียง

หน้า หน้า 29-36

ศุภศิษฏ์ บุญนวล | ถิรนันท์ ศรีกัญชัย | สัญชัย จตุรสิทธา | เพ็ญศรี จูงศิริวัฒน์ | เทพฤทธิ์ ทับบุญมี |
การเพิ่มกรดไขมันโอเมก้า 3 ในไส้กรอกเวียนนา ด้วยการเสริมน้ำมันปลาทูน่าในอาหารสุกร

หน้า หน้า 45-52

ถิรนันท์ ศรีกัญชัย | สัญชัย จตุรสิทธา | ชวลิต แต้ภักดี | พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ | วิบูลย์ รัตนาปนนท์ |
ผลของสัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้นและโซเดียมไบคาร์บอเนตในอาหารผสมครบส่วน ต่อสมรรถภาพการผลิตของโคนม

หน้า หน้า 53-61

สุนทร วิทยาคุณ | เฉลิมพล เยื้องกลาง | ไพรวัลย์ ศรีนานวล | ไกรสิทธิ์ วสุเพ็ญ |
คุณภาพของหญ้าหมักและการยอมรับต่อภาชนะหมักชนิดต่างๆของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

หน้า หน้า 62-69

อังคณา หาญบรรจง | เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์ | สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ | สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ |
ผลของการใช้ใบมันสำปะหลังแห้งเป็นอาหารโคนมต่อจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด และโคไลฟอร์มในน้ำนมดิบ

หน้า หน้า 70-78

สุรีย์วรรณ พันธ์นรา | พรศรี ชัยรัตนายุทธ์ | ประวีร์ วิชชุลตา | สมจิต สุรพัฒน์ | อุทัย คันโธ | วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ |
ผลการใช้กวาวเครือขาวในไก่ลูกผสมพื้นเมือง

หน้า หน้า 79-88

สมโภชน์ ทับเจริญ | อรทัย ไตรวุฒานนท์ | สุชาติ สงวนพันธุ์ | อรประพันธ์ ส่งเสริม | เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์ | มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด | ประนอม เดชวิศิษฎ์สกุล | ธีรวุท ปิ่นทอง | เสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก |