เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ( ครั้งที่ 44, สาขา03 ,2549 )

การตรวจติดตามโรคเลปโตสไปโรซิสในสุนัขสุขภาพดีที่ได้รับการฉีดวัคซีนในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2547

หน้า หน้า 439-445

ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม | วรวิทย์ วัชชวัลคุ | ธีระพล ศิรินฤมิตร | สุวิชา เกษมสุวรรณ | ปัจฉิมา สิทธิสาร | นพกฤษณ์ จันทิก |
การศึกษาเปรียบเทียบการเหนี่ยวนำการคลอดในสุกรนางโดยการใช้ฮอร์โมน prostaglandin 3 ชนิด (cloprostenol D-cloprostenol หรือ Dinoprost) อย่างเดียว และการใช้ฮอร์โมน ร่วมกับ Oxytocin

หน้า หน้า 452-460

กัมพล แก้วเกษ | ชวัลลักษณ์ คงสุข | พนิดา ชนาภิวัฒน์ | สิริพร ตัณฑเวส |
ผลการเปลี่ยนแปลงการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรรายย่อย สมาชิกสหกรณ์โคนมในจังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 461-468

สุวิชัย โรจนเสถียร | วีนา จูเปีย | จรัญลักษณ์ ยวงกาศ | ฉัตรชัย อภัยโรจน์ |
การศึกษาทางระบาดวิทยาเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคโรคไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีกระบาดในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกในจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน และจังหวัดน่าน พ.ศ. 2547

หน้า หน้า 469-477

สุวิชัย โรจนเสถียร | ภาวิน ผดุงทศ | รัชต์ ขัตติยะ | สุวิทย์ โชตินันท์ | เทิดศักดิ์ ญาโน |
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกรพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน และน่าน

หน้า หน้า 478-485

สุวิชัย โรจนเสถียร | ภาวิน ผดุงทศ | สมปรียา กองแก้ว | เทิดศักดิ์ ญาโน | ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล |
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้อง พื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน และ จังหวัดน่าน

หน้า หน้า 486-493

สุวิชัย โรจนเสถียร | ภาวิน ผดุงทศ | ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล | สมปรียา กองแก้ว | เทิดศักดิ์ ญาโน |
ความก้าวหน้าและขั้นตอนการพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโคในประเทศไทย

หน้า หน้า 494-503

สถาพร จิตตปาลพงศ์ | ศราวรรณ ธนศิลป์ | ธีระพล ศิรินฤมิตร | กัญจน์ แก้วมงคล | โรเจอร์ สติช |