เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาประมง ( ครั้งที่ 44, สาขา04 ,2549 )

การประเมินการตอบสนองของแหล่งน้ำต่อภาวะมลพิษที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ของชุมชน : กรณีศึกษาแม่น้ำบางปะกงเขตอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน้า หน้า 68-76

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ | ชลาทิพย์ จันทร์ชมภู | จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ | เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ |