เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาวิทยาศาสตร์ ( ครั้งที่ 44, สาขา05 ,2549 )

การเคลือบฟิล์มไททาเนียมออกไซด์เพื่อเพิ่มสมบัติการต้านทานความชื้นของฟิล์มเคลือบที่ให้ค่าการปลดปล่อยรังสีต่ำโดยมีชั้นเงินเป็นชั้นหลัก

หน้า หน้า 3-10

ยงยุทธ อินริสพงค์ | สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ | พัฒนะ รักความสุข |
การเตรียมและการวิเคราะห์คุณลักษณะเซรามิกแมกนีเซียมอลูมิเนตโดยกระบวนการโซลเจล

หน้า หน้า 18-25

สุภา กิจจานุกิจ | บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร | อภิรัตน์ เลาห์บุตรี | นัทธมน คูณแสง | สุดจิต สงวนเรือง |
Antibody-binding motif ของเปปไทด์เลียนแบบลิโปพอลีแซคคาไรด์ของเชื้อ V. cholerae O139

หน้า หน้า 42-49

อารี ทัตติยพงศ์ | อมรรัตน์ พรหมบุญ | ชัยวัฒน์ กิตติกูล | กรองแก้ว ศุภวัฒน์ | ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ | สุนันทา รัตนาโภ |
การศึกษาโครงสร้างสามมิติของ Juxtamembrane Domain ใน Human Epidermal Growth Factor และการปฏิสัมพันธ์กับ Calmodulin โดย เอนเอ็มอาร์ สเปคโตรสโคปี้

หน้า หน้า 50-57

เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล | คาร์ลิน, แคทลิน | โซนิชเซน, แฟรงค์ |
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาCALCULUS I ระหว่างการเรียนรู้ในชั้นเรียนปกติกับการเรียนรู้แบบออนไลน์ ศึกษาเฉพาะหัวข้อเทคนิคอินทิเกรต

หน้า หน้า 58-65

ชื่นชม พงษ์ชวลิต | วิยดา คำเอม |
ผลของสารชีวภาพจากอาหารเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet ต่อการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของปลายรากหอม (Allium ascalonicum L.)

หน้า หน้า 74-81

อินทิรา ขูดแก้ว | ศรีสม สุวรรณวงศ์ | ลิลลี่ กาวีต๊ะ |