เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ ( ครั้งที่ 44, สาขา06 ,2549 )

ผลของโมลาสต่อการผลิตไซเลจหอยเชอรี่

หน้า หน้า 3-10

กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ | วีระยุทธ เลื่อนลอย | สร้อยแก้ว เอียงอุบล | วัชรี ส่งสีอ่อน | นพวรรณ ฉิ้มสังข์ |
ผลของขนาด ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ อุณหภูมิ และ ความดันต่อการเกิดการจับตัวเป็นก้อนของน้ำตาลทรายดิบ

หน้า หน้า 11-18

สุธาวดี จิตประเสริฐ | จิรเวท เจตน์จันทร์ | เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์ | งามทิพย์ ภู่วโรดม |
การดัดแปรสตาร์ชมันสำปะหลังด้วยปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันและสมบัติของฟิล์มเอสเทอร์จากสตาร์ชมันสำปะหลัง

หน้า หน้า 19-25

สุดารัตน์ จีรชัยมงคล | งามทิพย์ ภู่วโรดม | วาณี ชนเห็นชอบ | อรอนงค์ นัยวิกุล |
ผลของการทดแทนแป้งถั่วเขียวด้วยแป้งต่างชนิดต่อการเกิดเจลประกอบของแป้งถั่วเขียว

หน้า หน้า 26-34

ปาริฉัตร หงสประภาส | กมลวรรณ อิศราคาร | จันทนา รัตนวัฒนประกิต |
ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำมันที่เหมาะสมสำหรับการประเมินคุณภาพน้ำมันทอด

หน้า หน้า 35-45

ปัจฉิมาภรณ์ อุดมคุณ | ปิยะฉัตร ใจเอื้อ | บัณฑิต อินณวงศ์ | ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ |
การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มะม่วงทอดสุญญากาศด้วยเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์

หน้า หน้า 46-55

คงวุฒิ นิรันตสุข | บัณฑิต อินณวงศ์ | ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ |
การใช้กากข้าวโพดสดภายหลังจากการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด เสริมในผลิตภัณฑ์กุนเชียง

หน้า หน้า 56-63

วิรัตน์ สุมน | ณัฏยาพร สุมน | ทิพย์มนต์ ใยเกษ | เสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก | เนรมิตร สุขมณี |