เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ ( ครั้งที่ 44, สาขา07 ,2549 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวคิดคลัสเตอร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

หน้า หน้า 577-585

จันทนา สุกใส | จารุวรรณ เจตเกษกิจ |
พฤติกรรมและความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่มีผลต่อการลงทุนอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หน้า หน้า 595-602

จีรพรรณ กุลดิลก |
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรณีศึกษา : สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด

หน้า หน้า 612-619

สาโรช อังสุมาลิน | สมสกุล ป้อมมงกุฎ |
การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลวในรถแท็กซี่

หน้า หน้า 620-627

อัฐ ศิลปี | ศุภชาติ สุขารมณ์ |
การศึกษาความพยายามในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ของหน่วยจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพากรภาค 5

หน้า หน้า 628-635

เนตร์นภา มาลา | สังเวียน จันทร์ทองแก้ว |
ทัศนคติของผู้ประกอบการและความคิดเห็นของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 636-643

วิษณุ อรรถวานิช | บัณฑิต ชัยวิชญชาติ | วรนันท์ กิตติอัมพานนท์ | เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ |
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนโครงการผลิตน้ำร้อนด้วยระบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง

หน้า หน้า 644-651

กฤษณ์ คงเจริญ | ธันวา จิตต์สงวน |
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรณีศึกษา : บริษัท เจ.เท็กซ์ไทล์ จำกัด

หน้า หน้า 652-656

จักรกฤษณ์ เล็กท่าไม้ | ศุภชาติ สุขารมณ์ |