เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขามนุษยศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 44, สาขา08 ,2549 )

การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครูวิชาเอกฟิสิกส์ ในวิชาพฤติกรรมการสอนฟิสิกส์

หน้า หน้า 3-12

ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ | วรรณทิพา รอดแรงค้า |
ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน้า หน้า 13-21

สุพิน ดิษฐสกุล |
องค์ประกอบความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุของประสิทธิผลการทำงาน ในมหาวิทยาลัยเอกชน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน

หน้า หน้า 22-30

สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ |
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อทบทวน วิชาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง คุณภาพของแบบสอบถาม สำหรับนักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน้า หน้า 31-38

วิไลพร วรจิตตานนท์ |
อิทธิพลของวิธีการวัดต่อโครงสร้างองค์ประกอบมาตราวัดปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนว พุทธศาสนาสำหรับวัยรุ่นไทย: การประยุกต์ใช้วิธีคุณลักษณะหลาก-วิธีหลาย โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

หน้า หน้า 39-46

อนุ เจริญวงศ์ระยับ |
ประสิทธิผลของรูปแบบการสร้างความรู้แบบร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล

หน้า หน้า 47-54

ขวัญตา บุญวาศ |
แผนการพัฒนาอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

หน้า หน้า 55-62

สุรี ขันธรักษวงศ์ |
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล

หน้า หน้า 63-70

สุนทรา โตบัว |
การสร้างแบบวัดวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

หน้า หน้า 71-78

อาภา จันทรสกุล | นภาพร ปรีชามารถ | จิตตินันท์ บุญสถิรกุล |
ปัญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ในกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 79-86

พรรณี ลีกิจวัฒนะ | กษมา รุ่งเมฆารัตน์ | สุกัญญา ลิ้มโสภณ |