เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 44, สาขา09 ,2549 )

ปัจจัยที่มีผลต่อการแยกเงินออกจากน้ำยาคงภาพใช้แล้วโดยวิธีดึงดูดด้วยแผ่นขั้วไฟฟ้า

หน้า หน้า 451-457

สุชปา เนตรประดิษฐ์ | วรนันต์ นาคบรรพต | ธนาวุธ ลิ้มพานิชย์ |
การวิเคราะห์ความหลากหลายทางนันทนาการในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ

หน้า หน้า 458-465

อุษารดี ภู่มาลี | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ | ถวัลย์ เนียมทรัพย์ |
การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อความแออัดในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ

หน้า หน้า 466-472

แสงจันทร์ วายทุกข์ | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ |
การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ

หน้า หน้า 473-480

ธนกฤต สังข์เฉย | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ |
ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของรากข้าวและผลผลิตข้าวเมื่อเติมเถ้าลอยลิกไนต์

หน้า หน้า 481-487

อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ | ประเสริฐ สองเมือง | พิสุทธิ์ อนุรัตน์ |
ลักษณะของการคายระเหยน้ำจริงในฤดูกาลทำนา บริเวณพื้นที่นาข้าวจังหวัดสุโขทัย

หน้า หน้า 490-497

สมนิมิตร พุกงาม | สามัคคี บุณยะวัฒน์ |
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม

หน้า หน้า 498-505

นิตยา เมี้ยนมิตร | ปัสสี ประสมสินธ์ | วิพักตร์ จินตนา | สมเกียรติ วันทะนะ |
ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พืชอาหารป่าและพืชสมุนไพรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนบ้านใหม่พัฒนา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 506-513

วรรณธิภา จันทร์กลม | โกมล แพรกทอง | สันต์ เกตุปราณีต | เตือนใจ นุชดำรงค์ |
ความคิดเห็นของราษฎรพื้นที่แนวกันชนอุทยานแห่งชาติเขาใหญในการใช้ที่ดินแบบวนเกษตร

หน้า หน้า 514-520

รัชนี โพธิแท่น | วิพักตร์ จินตนา | นิตยา เมี้ยนมิตร |
แบบจำลองพื้นที่อาศัยของเป็ดดำหัวดำ (Aythya baeri) ในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองบงคาย จังหวัดเชียงราย

หน้า หน้า 521-528

นันทิดา สุธรรมวงศ์ | อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ | ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ | พัฒนี จันทรโรทัย |