เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขามนุษยศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 44, สาขา10 ,2549 )

การศึกษาภาวะผู้นำของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

หน้า หน้า 275-282

รัตติกรณ์ จงวิศาล |
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าของวัยรุ่นในเขตภาคเหนือตอนบน

หน้า หน้า 283-290

มธุรส สว่างบำรุง | จินตนา สุจจานันท์ | นราภรณ์ ขันธบุตร | รุ่งกานต์ ใจวงศ์ยะ |
การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 291-298

จิรวัฒน์ วีรังกร |
การศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อเด็กอายุ 12-15 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 299-308

วิไลรัตน์ วัฒนไวฑูรย์ชัย | อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ | ไพบูลย์ เกียรติโกมล |
การสำรวจสถานภาพและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ICT ในการศึกษาแบบ e-Learning ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

หน้า หน้า 309-318

ไฉไล ศักดิวรพงศ์ | ศรีรัฐ โกวงศ์ | พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ |
รูปแบบของกลุ่มเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรณีศึกษาการต้านสังคม

หน้า หน้า 319-326

ศิรินภา จามรมาน | ปัทมา พุ่มมาพันธุ์ | ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น |
ระบบฐานข้อมูล GIS ด้านทรัพยากรพรรณไม้ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หน้า หน้า 327-337

อรสา สุกสว่าง | รัชนีวรรณ เวชพฤติ | สมนึก ผ่องอำไพ | พิพัฒน์ สอนวงษ์ | ไพบูลย์ อยู่ชา | เจษฎา เตชมหาศรานนท์ | กฤษขจร บุญช่วยเหลือ | ชัชนัย ทัพภวิมล | รัตถชล อ่างมณี |
คุณลักษณะของวิศวกรอุตสาหกรรมตามความต้องการของสถานประกอบการ

หน้า หน้า 338-343

สมศักดิ์ สงวนเดือน |
พฤติกรรม ทัศนคติ และปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผักอินทรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 347-354

กัลยาณี กุลชัย | พีรชัย กุลชัย |
แผนแม่บทชุมชน ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

หน้า หน้า 355-362

พีรชัย กุลชัย | สุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี |