เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 44, สาขา11 ,2549 )

วงจรขยายกำลังงานเสียงคลาสดี โดยวงจรซิกม่า-เดลต้า และเดลต้ามอดูเลชั่นอย่างง่าย

หน้า หน้า 11-18

วรพล เอี่ยมศิริ | ปานวิทย์ ธุวะนุติ | สุรพล บุญจันทร์ | จีรสุดา โกษียาภรณ์ | ปราโมทย์ วาดเขียน |
วงจรกรองความถี่โหมดกระแสแบบหลายหน้าที่โดยใช้ CCCDBAs ที่ควบคุมได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้า หน้า 19-26

วินัย ใจกล้า | เกรียงไกร สุขสุด | มนตรี ศิริปรัชญานันท์ |
วงจรคูณและหารสัญญาณแอนะลอกโหมดกระแสชนิด 4 ควอดแดรนด์โดยใช้ CCCDBAs

หน้า หน้า 27-34

วินัย ใจกล้า | เกรียงไกร สุขสุด | มนตรี ศิริปรัชญานันท์ |
การวิเคราะห์สมรรถนะของโครงข่ายคอมพิวเตอร์ใยแก้วนำแสงรูปแบบดาวโดยการมัลติเพล็กซ์ทางความยาวคลื่นแบบหลายช่องสัญญาณ

หน้า หน้า 35-43

เคน มุละสิวะ | สุวิพล สิทธิชีวภาค | เกรียงไกร วงศ์โรจนภรณ์ |
การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบ MIMO-OFDM สำหรับมาตรฐาน IEEE 802.16a

หน้า หน้า 44-51

ธนพงศ์ คุ้มญาติ | สุวิพล สิทธิชีวภาค | เกรียงไกร วงศ์โรจนภรณ์ |
สมรรถนะของระบบเครือข่ายไร้สายมัลติเชนเนลแบบ FT-TR และ TT-FR ทำงานภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11 MAC

หน้า หน้า 52-59

สมเกียรติ รัตนกูล | สุวิพล สิทธิชีวภาค | เกรียงไกร วงศ์โรจนภรณ์ |
การปรับปรุงระบบทำนายตำแหน่งเชิงดีเทอร์มินิสติคในเครือข่ายไร้สาย โดยใช้พื้นฐานวิธีการแบบไทแองกูเลชั่น

หน้า หน้า 60-67

พูนทวี สังขะจันทร์ | ภัทรพงษ์ ผาสุขกิจ | พรชัย ทรัพย์นิธิ | มนัส สังวรศิลป์ |
การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียในการทดสอบแบบสแกนด้วยวิธีลดการเปลี่ยนสถานะของเกต

หน้า หน้า 68-75

ชูเกียรติ การะเกตุ | สุรศักดิ์ ประชาสิทธิศักดิ์ |
อัลกอริธมิค ADC ที่มีการเข้ารหัสแบบเกรย์โดยใช้วงจรสายพานกระแส

หน้า หน้า 76-84

ธนพล เตี้ยทอง | อนุชา แก้วพูลสุข | อัมพวัน ใจกล้า | ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ | วันชัย ริ้วรุจา |