เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขามนุษยศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 44, สาขา12 ,2549 )

การพัฒนาขนมอาลัวให้ได้สูตรมาตรฐาน

หน้า หน้า 557-564

อาฒยา สันตะกุล | อบเชย วงศ์ทอง | กาญจนา ลุศนันทน์ | สมบัติ ขอทวีวัฒนา |
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามสภาวะเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัวเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

หน้า หน้า 565-572

ทิพวรรณ ดวงปัญญา |
ลักษณะและสมบัติของผงสีย้อมจากกลีบดอกดาวเรือง

หน้า หน้า 573-580

กำจร แซ่เจียง | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ |
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย : การสำรวจองค์ความรู้ สถานการณ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หน้า หน้า 581-587

บุญเสริม หุตะแพทย์ | ชินรัตน์ สมสืบ | ประกายรัตน์ ภัทรธิติ | สุรพร เสี้ยนสลาย | กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ |
ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นเมืองของภาคกลาง

หน้า หน้า 588-595

ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ | เสาวพร เมืองแก้ว | สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ | รุ่งทิพย์ ลุยเลา |
ด้ายปั่นมือจากไหมป่าอีรี่

หน้า หน้า 599-606

กฤตพร ชูเส้ง | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ | สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ |