เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขามนุษยศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 44, สาขา13 ,2549 )

โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรู้ด้วยตนเอง: ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน 1

หน้า หน้า 506-513

ปราณี จงสุจริตธรรม |
ชื่อบ้านนามเมืองจังหวัดตรัง

หน้า หน้า 514-519

วรรณา นาวิกมูล | เสาวณิต วิงวอน | กุลวดี มกราภิรมย์ | อิราวดี ไตลังคะ | วัชราภรณ์ อาจหาญ |
เพลงลูกทุ่งอีสานกับลักษณะการใช้ภาษาและการสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น : ศึกษาในผลงานเพลงของศิริพร อำไพพงษ์

หน้า หน้า 520-528

ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ |
ความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อการคัดเลือกหนังสือของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 529-536

นภาลัย ทองปัน | เทพี เพ็งพินิจ |
กระบวนการพัฒนากรอบเนื้อหาของเรื่องที่อ่านของผู้อ่านบทความภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งกำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา: กรณีศึกษา

หน้า หน้า 537-545

พรศิริ ม่วงสมัย |
ข้อผิดในเรียงความภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงและทัศนคติต่อการเขียนเรียงความของนักศึกษาไทย

หน้า หน้า 546-554

สร้อยสุดา ณ ระนอง |