เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขามนุษยศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 44, สาขา14 ,2549 )

ปัจจัยเสี่ยงและความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกของผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม

หน้า หน้า 373-381

วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย | วิรัตน์ สุมน | หนูจันทร์ มาตา | สุชาติ สงวนพันธุ์ | ธีระ รักความสุข |
การศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการสร้าง PDF สำหรับเตรียมพิมพ์

หน้า หน้า 382-390

บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ |
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดศรีสะเกษ

หน้า หน้า 391-403

ภาสกร นันทพานิช | กรรณิการ์ บัวเกตุ | ศาครินทร์ ดวงตะวัน |
ความต้องการทางการตลาดของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม: การวางแผนการตลาดแบบมีส่วนร่วม

หน้า หน้า 404-411

ลสิต พัฒนพนิชธำรงค์ |
โครงการพัฒนาทางเลือกใหม่ในภาคเกษตร: การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยใน จังหวัดนครปฐม

หน้า หน้า 412-419

ชัชรี นฤทุม | ศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี | สาคร ชินวงค์ |
ทัศนคติของนักส่งเสริมที่มีต่อระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในประเทศไทย

หน้า หน้า 420-430

สิรีรัตน์ เชษฐสุมน |
ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต่อการพัฒนาการเกษตรในภาคตะวันออก

หน้า หน้า 431-438

ชูเกียรติ รักซ้อน | ชัชรี นฤทุม | สาคร ชินวงค์ | กันยารัตน์ เชี่ยวเวช |
ความคิดเห็นในการบริหารศูนย์ฯและระดับการพัฒนาการเกษตรของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน้า หน้า 439-446

ศิริจิตร ทุ่งหว้า |
การปฏิบัติในการใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย อำเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 447-452

วรทัศน์ อินทรัคคัมพร |