เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ ( ครั้งที่ 44, สาขา15 ,2549 )

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิด การรับรู้คุณภาพสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค

หน้า หน้า 669-678

สมพล วันต๊ะเมล์ |
การรับรู้ถึงความเท่าเทียมกันของตราสินค้าในธุรกิจบริการด้านโทรคมนาคม : การศึกษาเชิงค้นคว้า

หน้า หน้า 679-687

อนุชิต ศิริกิจ | นัทธพงศ์ นันทสำเริง |
ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากครอบครัวและองค์การ ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว และความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของชีวิต

หน้า หน้า 688-695

อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ | ชัยพร ภัทรวารีกุล |
ความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรอบรู้ทางการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดย่อมจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ในปี 2547

หน้า หน้า 721-726

ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ | วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์ | ปัทมา สุริยกุล ณ อยุธยา | วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ | ชินภัทร คันธพนิต | ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี | ธิบดี สกุลวิชญธาดา | ธีรา เอราวัณ | สุเทพ นิ่มสาย |
ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องพักของโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี

หน้า หน้า 727-735

วรรณา ประยุกต์วงศ์ | จิรภา โสภณ | สืบพงศ์ หงษ์ภักดี | ธารี จารุพาสน์ |