เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 44, สาขา16 ,2549 )

การจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเมืองปากช่อง โดยหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

หน้า หน้า 385-392

สมพล ดำรงเสถียร |
การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนพื้นฐานแนวคิดวิษณุกรรมนิยม

หน้า หน้า 393-402

พัฑรา สืบศิริ | ชนิกานต์ ยิ้มประยูร | ดาวิษี บุญธรรม |
ปัจจัยที่จำกัดการนำนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานมาสู่การออกแบบและก่อสร้างอาคารในประเทศไทย

หน้า หน้า 403-412

สิงห์ อินทรชูโต |
คุณภาพบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 423-431

ยุพยง เหมะศิลปิน | สิงห์ อินทรชูโต | ปาณิทัต รัตนวิจิตร |
แนวโน้มการพัฒนาเมือง เมืองที่เอื้อมถึง เมืองที่โปร่งใส กับภัยจากการพัฒนา

หน้า หน้า 432-440

เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน |
บทบาทพื้นที่ว่างในชุมชนริมคลองแสนแสบ กรณีศึกษาชุมชนตลาดเก่ามีนบุรี กรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 441-448

ทิพวัลย์ ทองอาจ | อารยา ศานติสรร |