เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาพืช ( ครั้งที่ 45, สาขา01 ,2550 )

ศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนจากโรงงานผลิตผงชูรสและกากหม้อกรองจากโรงงานผลิตน้ำตาลทราย

หน้า หน้า 42-49

เรวัตร จินดาเจี่ย | สุนทร ดุริยะประพันธ์ | สายันต์ ตันพานิช | วิเซ็น ดวงสา |
อิทธิพลของถั่วอาหารสัตว์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดินลูกรัง

หน้า หน้า 58-65

ชื่นจิต แก้วกัญญา | สายัณห์ ทัดศรี | สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ | สุนันทา จันทกูล | สมเจตน์ จันทวัฒน์ | ชาญชัย มณีดุลย์ |
การประเมินถั่วอาหารสัตว์ 5 ชนิด บนดินลูกรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

หน้า หน้า 66-74

ชื่นจิต แก้วกัญญา | สายัณห์ ทัดศรี | สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ | สุนันทา จันทกูล | สมเจตน์ จันทวัฒน์ | ชาญชัย มณีดุลย์ |