เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาสัตว์ และสัตวแพทยศาสตร์ ( ครั้งที่ 45, สาขา02 ,2550 )

การประเมินปอแก้วเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง: ผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมี

หน้า หน้า 3-8

อาณัติ จันทร์ถิระติกุล | จักรพงษ์ ชายคง | อรวรรณ ชินราศรี | พีระยศ แข็งขัน |
หญ้าแฝก: อาหารหยาบสำหรับโค-และกระบือ

หน้า หน้า 35-42

ทองสุข เจตนา | สังวร อยู่สว่าง | ศิริมา ทองรวย | เกรียงศักดิ์ ทาศรีภู | วรรณวิภา สุทธิไกร | ราตรี จินตนา | จีระพัฒน์ วงศ์พิพัฒน์ | สุริยา กิจสำเร็จ | รัญจวน เฮงตระกูล |
ผลของการเสริมโปรไบโอติกส์ต่อจำนวนประชากรเชื้อ E. coli ในลำไส้ และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคนิวคาสเซิลในไก่กระทง

หน้า หน้า 43-50

วรการ ชิตานนท์ | สุภาพร อิสริโยดม | ปราโมทย์ ศิริโรจน์ | ปทุมพร ฉิมเอนก | วรรณา มาลาพันธุ์ | บุษบา ยงสมิทธ์ | ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช | วราภรณ์ หิรัญวงษ์ | ปกรณ์ ตาลสุข |
ผลของการเสริมโปรไบโอติกส์ ต่อคุณลักษณะทางการเจริญเติบโต ส่วนประกอบของซาก ระดับโคเลสเทอรอล และไขมันรวมในไก่กระทง

หน้า หน้า 51-58

วรการ ชิตานนท์ | สุภาพร อิสริโยดม | ปราโมทย์ ศิริโรจน์ | ปทุมพร ฉิมเอนก | วรรณา มาลาพันธุ์ | บุษบา ยงสมิทธ์ | ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช | วราภรณ์ หิรัญวงษ์ | ปกรณ์ ตาลสุข |
การเสริมรำข้าว กข 6 และการเสริม อัลฟาโทโคเฟอรอล อะซิเตรทร่วมกับรำข้าวหอมมะลิในสูตรอาหารไก่เนื้อ

หน้า หน้า 59-67

วันชนะ พิชวงค์ | สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ | เทิดศักดิ์ คำเหม็ง |
อุบัติการณ์ของ Campylobacter spp. ในโค กระบือในโรงฆ่าสัตว์ในประเทศลาว

หน้า หน้า 75-79

จันทา จันทร์ดา | กัญจนะ มากวิจิตร์ | สุมาลี บุญมา | สุเจตน์ ชื่นชม | แสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล |