เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาสัตว์ และสัตวแพทยศาสตร์ ( ครั้งที่ 45, สาขา03 ,2550 )

การเปรียบเทียบความหลากหลายของเครื่องหมายดีเอนเอไมโครแซทเทิลไลท์และสนิปในการวิเคราะห์ linkage analysis ในสุนัขที่มีปัญหาโรคข้อสะโพก

หน้า หน้า 341-347

จันทร์จิรา ภวภูตานนท์ | ธีระพล ศิรินฤมิตร | เกษกนก ศิรินฤมิตร | จุลภาค คุ้นวงศ์ |
การเปรียบเทียบมุมนอร์เบอร์กและดัชนีความหลวมของข้อสะโพกในการประเมินข้อสะโพกหลวมในสุนัข

หน้า หน้า 357-362

ณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย | สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์ | นริศ เต็งชัยศรี |
ผลของโปรตีนในอาหารที่ไม่เพียงพอต่อระดับกรดอะมิโนในพลาสมาและการแสดงออกของยีนตัวขนส่งกรดอะมิโนในเนื้อเยื่อเต้านมที่ระยะการให้น้ำนมสูงของแม่สุกร

หน้า หน้า 371-378

ภัทราพรรณ รุ่งเจริญ | บุญฤทธิ์ ทองทรง | สฤณี กลันทกานนท์ ทองทรง |
เภสัชจลนศาสตร์ของยาซัลฟาโมโนเม็ททอกซีน ซัลฟาเม็ททอกซี่ไดอะซีนและซัลฟาดอกซีนในสุนัข

หน้า หน้า 379-385

อุสุมา เจิมนาค | ศรัญญา พัวพลเทพ | นฤมล กลางแก้ว | นภสร กู้สุจริต |
การศึกษาเปรียบเทียบชนิดเนื้องอกอัณฑะในสุนัขที่มีอัณฑะปกติ และอัณฑะทองแดง

หน้า หน้า 386-392

นริศ เต็งชัยศรี | ไชยยันต์ เกษรดอกบัว | อนุสรณ์ กลิ่นขจร | อนันต์ ทองคงอ่วม | เกษกนก ศิรินฤมิตร |
การแสดงออกของยีน ORF7 ของเชื้อไวรัสโรคพีอาร์อาร์เอสในสุกร

หน้า หน้า 393-400

พิชาน เทวีทิวารักษ์ | เกษกนก ศิรินฤมิตร | ธีระพล ศิรินฤมิตร | รัชนี ฮงประยูร | วิภา หงษ์ตระกูล | ธานีรัตน์ สานติวัตร |
ผลของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรต่อความเครียดจากภาวะออกซิเดชั่นในไก่เนื้อ

หน้า หน้า 401-409

ฐานิดา ศรีหาวงศ์ | สุนทรานี ทองใหญ่ | สุภาพร อิสริโยดม | งามผ่อง คงคาทิพย์ | ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช |
การวิเคราะห์เชิงวงศ์วานวิวัฒนาการของไมโตคอนเดรียดีเอนเอในเป็ดพื้นเมืองไทย

หน้า หน้า 410-416

ปิยะนันท์ ลีแก้ว | ทวีศักดิ์ ส่งเสริม | อาภัสสรา ชูเทศะ | อุคเดช บุญประกอบ |