เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาประมง ( ครั้งที่ 45, สาขา04 ,2550 )

การอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link , 1807) จากระยะวัยอ่อน (veliger larvae) ถึงระยะวัยรุ่น (early juvenile) โดยการใช้วัสดุติดขอบถังชนิดต่างๆเพื่อป้องกันการคลานออก

หน้า หน้า 13-20

ปริญญา สุทธินนท์ | วราห์ เทพาหุดี | เรณู ยาชิโร |
การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในกระบวนการผลิตปลาทับทิมสดแช่เย็น เพื่อประเมินจุดวิกฤติของกระบวนการผลิต

หน้า หน้า 56-62

มณี ลิขิตรัตนไพบูลย์ | พงษ์เทพ วิไลพันธ์ | องอาจ เลาหวินิจ |
การแสดงออกของยีนจากไตส่วนหน้าและม้ามของปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่ถูกกระตุ้นด้วยเชื้อ Streptococcus agalactiae โดยใช้เทคนิค expressed sequence tags (ESTs)

หน้า หน้า 70-81

เอกพล วังคะฮาต | นนทวิทย์ อารีย์ชน | ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ |