เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาวิทยาศาสตร์ ( ครั้งที่ 45, สาขา05 ,2550 )

การจัดกลุ่มประสิทธิภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคใต้จากวิธีการ DEA โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและการวิเคราะห์กลุ่ม

หน้า หน้า 3-10

อาฟีฟี ลาเต๊ะ | ประสพชัย พสุนนท์ | สุดา ตระการเถลิงศักดิ์ | ปราณี นิลกรณ์ |
การประเมินความเสี่ยงในการได้รับโลหะหนักจากการบริโภคหอยนางรมจากแหล่งเลี้ยงหอยนางรม ตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

หน้า หน้า 29-36

สุวรรณา ภาณุตระกูล | ทัศวรรณ ขาวสีจาน | ศิริโฉม ทุ่งเก้า |
การเตรียม การตรวจสอบโครงสร้าง การทดสอบความเป็นพิษและการศึกษาการปลดปล่อยดีเอ็นเอของสารประกอบเชิงซ้อนไคโตซานมวลโมเลกุลต่ำที่ถูกกราฟด้วยฟินิลอลานีนและดีเอ็นเอ

หน้า หน้า 45-52

รังรอง ยกส้าน | มิทซุรุ อากาชิ |
ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet ต่อการเกิดลิปิดเปอร์ออกซิเดชัน กระบวนการแอมโมเนียเอสซิมิเลชัน และรงควัตถุที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสังเคราะห์แสงของไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.)

หน้า หน้า 53-60

อินทิรา ขูดแก้ว | ศรีสม สุวรรณวงศ์ | ลิลลี่ กาวีต๊ะ |
ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมเอ็นไซม์ไรบูโรสบิสฟอสเฟตคาร์บอกซิเลสและปริมาณน้ำตาลในใบข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี

หน้า หน้า 61-67

วัลลภ อารีรบ | คณพล จุฑามณี | ปุณฑริกา หะริณสุต | สุรศักดิ์ พรขุนทด |