เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( ครั้งที่ 45, สาขา06 ,2550 )

ผลของการปรับปรุงกระบวนการผลิตต่อคุณภาพ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าวสกัดไขมัน

หน้า หน้า 215-222

รัชนิกร เมฆขยาย | โชคชัย ธีรกุลเกียรติ |
ผลของกรดและเอนไซม์เปคติเนสที่ระดับความชื้นปานกลางต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีนโอการะ

หน้า หน้า 223-232

วรรณวิไล ทัดทอง | ประณิธิ หงสประภาส | ปาริฉัตร หงสประภาส |
การพัฒนาการเก็บรักษากะเพราโดยใช้อุณหภูมิต่ำร่วมกับการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ

หน้า หน้า 233-240

ทศพล เนียมทอง | สุขเกษม สิทธิพจน์ | วาณี ชนเห็นชอบ |
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชข้าวไทยแอมิโลสสูงและสมบัติเชิงกลของสตาร์ชฟิล์ม

หน้า หน้า 241-248

ณพล พงษ์ไพโรจน์ | น้ำฝน ลำดับวงศ์ |
ผลการยับยั้งแบคทีเรียของสารองค์ประกอบในน้ำมันหอมระเหยและไนซินต่อแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมเสียในอาหาร

หน้า หน้า 257-264

ปณิธี ทิพยธรรม | วาณี ชนเห็นชอบ |
ผลของอุณหภูมิที่มีต่อคุณภาพและปริมาณวิตามินซีของส้มโอตัดแต่งพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง

หน้า หน้า 265-272

ปิติรัตน์ กลิ่นธรรม | ศศิธร จันทนวรางกูร | วาณี ชนเห็นชอบ |
ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษา (5 และ 10 องศาเซลเซียส) ต่อคุณภาพของข้าวโพดฝักอ่อน ในภาชนะบรรจุที่มีการซึมผ่านของแก๊สสูง

หน้า หน้า 273-280

ชนิต วานิกานุกูล | ศศิธร จันทนวรางกูร | วาณี ชนเห็นชอบ |
ผลของ pH และ ATP ต่อการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันโดยฮีโมโกลบินในกล้ามเนื้อปลากะพงขาว (Lates calcarifer)

หน้า หน้า 281-289

ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว | จักรี ทองเรือง | สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร |