เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 45, สาขา07 ,2550 )

ศักยภาพการแข่งขันของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในสินค้าเกษตรที่มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ

หน้า หน้า 375-382

จีรพรรณ กุลดิลก |
โครงการความเป็นไปได้ในการกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่อาจดำเนินการเองได้และแนวทางการพัฒนาพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

หน้า หน้า 390-398

สุมาลี สันติพลวุฒิ | ศุภชาติ สุขารมณ์ | รสดา เวษฎาพันธุ์ | สมหมาย อุดมวิทิต |
การศึกษาวิจัยผลิตภาพแรงงานไทยและปัจจัยที่กำหนด

หน้า หน้า 399-412

สุมาลี สันติพลวุฒิ | ศุภชาติ สุขารมณ์ | รสดา เวษฎาพันธุ์ | สมหมาย อุดมวิทิต |
การวิเคราะห์ความสามารถหลักในระดับจังหวัด กรณีศึกษาจังหวัดแพร่

หน้า หน้า 413-420

นงนุช อังยุรีกุล | ณิธิชา ธรรมธนากูล | สุวพร ผาสุก |
การเปรียบเทียบลักษณะทางการจัดการระหว่างผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในกลุ่มที่มีประสิทธิภาพต่ำและกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงในจังหวัดยโสธร

หน้า หน้า 421-428

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ | จารึก สิงหปรีชา |
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์การบริโภคข้าวสารเจ้าและข้าวสารเหนียวของครัวเรือนไทย

หน้า หน้า 429-436

วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ | สมพร อิศวิลานนท์ |
แนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิกรณีศึกษากิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

หน้า หน้า 445-457

โสมสกาว เพชรานนท์ | นุชนาถ มั่งคั่ง |
การบริหารจัดการและกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ : กรณีศึกษา โรงเรียนเกษตรกรข้าว อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า หน้า 483-501

วัชรพัฒน์ อินวรรณา | ธันวา จิตต์สงวน |
การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดราคาในตลาดที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 517-524

สันติยา เอกอัคร | วรนันท์ กิตติอัมพานนท์ | ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี |