เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 45, สาขา08 ,2550 )

มุมมองของนิสิตครูสาขาการสอนวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการอ่าน

หน้า หน้า 3-11

พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ |
การพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการทำโครงงานในกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หน้า หน้า 12-19

ปรียา บุญญสิริ |
การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวมเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษาต้นแบบ สถานศึกษาเครือข่าย และสถานศึกษานอกเครือข่าย

หน้า หน้า 32-40

สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ |
ภูมิปัญญาไทยสู่การพัฒนาอาชีพแบบมีส่วนร่วมของครอบครัว-ชุมชน: โครงการต้นแบบบ้านหนองหอย ตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร

หน้า หน้า 41-48

กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์ | พุทธชาติ ชุณสาคร | สมสุดา ผู้พัฒน์ | จุฬารัตน์ วัฒนะ | วรัทยา ธรรมกิตติภพ |
ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุรินทร์

หน้า หน้า 49-56

คนึง สายแก้ว | วิโรจน์ สารรัตนะ | ทวีชัย บุญเติม | ไพศาล สุวรรณน้อย |
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) และติดตามการใช้งาน

หน้า หน้า 57-64

ภาสกร เรืองรอง | มนต์ชัย เทียนทอง | จรัญ แสนราช |
การรับรู้ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 เกี่ยวกับความเข้าใจแนวคิดและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเรื่องสสาร

หน้า หน้า 65-72

เอกรัตน์ ศรีตัญญู | นฤมล ยุตาคม |
ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หน้า หน้า 73-81

พจนา มะกรูดอินทร์ | นฤมล ยุตาคม |
การสร้างแบบวัดวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

หน้า หน้า 82-89

อาภา จันทรสกุล | จิตตินันท์ บุญสถิรกุล |