เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 45, สาขา09 ,2550 )

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรของชุมชนในผืนป่าตะวันตก

หน้า หน้า 633-642

ธีรกานต์ ศรีไทยรักษ์ | เตือนใจ นุชดำรงค์ | โกมล แพรกทอง | รัชนี โพธิแท่น |
ความเหมาะสมของดินในการสร้างสระน้ำในไร่นา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หน้า หน้า 643-650

สมปอง นิลพันธ์ |
อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนอุทยานแห่งชาติ

หน้า หน้า 651-658

สุปาณี นิยมศิลป | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ | เสรี เวชชบุษกร | ปนัดดา ชำนาญสุข |
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อโปรแกรมสื่อความหมายในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติแหล่งนันทนาการกึ่งธรรมชาติ และแหล่งนันทนาการทางประวัติศาสตร์

หน้า หน้า 659-666

วรัทยา พรมชู | สันต์ เกตุปราณีต | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ | ปนัดดา ชำนาญสุข |
ผลกระทบจากการทำนากุ้งต่อคุณสมบัติดิน และสังคมพืชป่าชายเลนบริเวณอำเภอสวี จังหวัดชุมพร

หน้า หน้า 667-674

ชินวัฒน์ พวงยอด |
การประเมินศักยภาพทรัพยากรนันทนาการฐานป่าไม้

หน้า หน้า 675-682

นิทัศน์ นุ่นสง | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ | วันชัย อรุณประภารัตน์ | อุทิศ กุฏอินทร์ |
การเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของน้ำ ที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โดยรอบสุวรรณภูมิมหานคร

หน้า หน้า 683-690

อรวรรณ มนตรีวงค์ | บุญเชิด หนูอิ่ม |
เสียงรบกวนในชุมชน เทศบาลตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

หน้า หน้า 691-698

อรนุช แซ่ตั้ง | นิรันดร์ วิทิตอนันต์ | พิชาญ สว่างวงศ์ |
วัสดุดูดกลืนเสียงจากใยกก

หน้า หน้า 699-705

เกศ ศรีวัฒนพล | นิรันดร์ วิทิตอนันต์ | พิชาญ สว่างวงศ์ | สมพร ศรีวัฒนพล |