เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 45, สาขา10 ,2550 )

การวิจัยเพื่อแสวงหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาตลาดในเขตเทศบาลนครนครปฐม

หน้า หน้า 569-576

สุวิดา ธรรมมณีวงศ์ | ผกามาศ ไมตรีมิตร | ภานุพัฒน์ พุ่มพฤกษ์ | ปิ่นเพชร จำปา | ยุพดี จารุทรัพย์ | หรรษา นิลาพันธ์ |
การศึกษาภาวะผู้นำ และทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

หน้า หน้า 577-584

รัตติกรณ์ จงวิศาล |
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านใต้ : กระบวนการการสร้างพลังชุมชนด้วยภูมิปัญญาทางชาติพันธุ์

หน้า หน้า 585-594

พิทักษ์ ศิริวงศ์ |
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

หน้า หน้า 595-602

อำนาจ รักษาพล |
คุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

หน้า หน้า 603-610

สุนทรา โตบัว | อารีย์ แสงรัศมี |
ความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม: การนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับในประเทศไทย

หน้า หน้า 611-618

เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ |
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมจากสวนป่าชายเลน: การจับปูแสมตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า หน้า 619-627

วนิดา ไชยสาร | วิพักตร์ จินตนา | โสวัตรี ณ ถลาง |
รูปแบบการรณรงค์สร้างเสริมความปลอดภัยทางถนนในชุมชน

หน้า หน้า 628-637

พร้อมพิไล บัวสุวรรณ | วัลลภา บัวสุวรรณ |
เกษตรกรกับการค้าเสรี: การปรับตัวของเกษตรกรหอมหัวใหญ่ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 638-645

นฤมล นิราทร |
บุคลิกภาพ ความคาดหวังต่อการปรับตัวทางสังคมและการปรับตัวทางสังคมของนิสิตเตรียมแพทย์ทหาร ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 706-713

ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น | ศิรินภา จามรมาน | มฑิรุทธ มุ่งถิ่น |