เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 45, สาขา11 ,2550 )

สารประกอบเพอรอพสไกต์เลดเซอร์โคเนตไททาเนตจากเลดไกลโคเลต โซเดียม ทริส(ไกลโคเซอร์โคเนต)และไททาเนียมไกลโคเลตโดยวิธีโซล-เจล

หน้า หน้า 12-21

นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ | เจมิสัน อเลกซานเดอร์ | อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ | สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ |
การปรับปรุงการใช้เชื้อเพลิงในโรงงานผลิตปุ๋ยขนาดเล็กด้วย Downdraft gasifier

หน้า หน้า 30-36

รัตนะ เลหวนิช | วิชัย ศิวะโกศิษฐ |
การใช้วัสดุถมมวลเบาสำหรับโครงสร้างคอสะพานบนพื้นที่ดินอ่อน

หน้า หน้า 37-44

ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ | เบอร์กาโด, ดี.ที. | ทวีศักดิ์ กาญจนนาค |
การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารด้วยเทคนิคการปรับอุณหภูมิระบบปรับอากาศให้เหมาะสมกับค่าความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด

หน้า หน้า 45-53

ศรายุทธ์ ขุนณรงค์ | จุมพล ดีฑะเนตร์ | ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์ | ไสว พงศ์สวัสดิ์ |
การจำลองแบบการตอบสนองเชิงอุณหภูมิของเตาอบไฟฟ้าขนาดเล็กโดยไม่ต้องใช้สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน

หน้า หน้า 54-61

วงศ์ วัชโรดมประเสริฐ | วิชัย ศิวะโกศิษฐ |
คุณลักษณะเส้นใยแก้วเกรตติ้งชนิดแบร็กเมื่อนำมาเป็นอุปกรณ์หยั่งสัญญาณสำหรับการสั่นสะเทือน

หน้า หน้า 70-77

จันทร์จิต ชะโร | กอบชัย เดชหาญ |
การวิเคราะห์รูปพรรณสัณฐานอนุภาคการสึกหรอด้วยการใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายทางคอมพิวเตอร์

หน้า หน้า 87-96

พีระวัตร นันวงค์ | สุรพล ราษฎร์นุ้ย |