เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( ครั้งที่ 45, สาขา12 ,2550 )

บทบาทและหน้าที่ของครอบครัวในการบูรณาการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับสภาวะด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กก่อนวัยเรียนและเยาวชนในพื้นที่ประสบภัยภัยธรณีพิบัติสึนามิ ณ กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

หน้า หน้า 30-37

วรรณวิมล ด้วงกลัด |
โครงการจัดทำตำรับมาตรฐานอาหารกลางวัน สำหรับเด็กวัยก่อนเรียน

หน้า หน้า 54-61

อำพร แจ่มผล | อบเชย วงศ์ทอง | สุจิตตา เรืองรัศมี | ทิพวรรณ ดวงปัญญา |
ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหลังประสบภัยสึนามิ กรณีศึกษากิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

หน้า หน้า 85-92

จิตต์โสภิน มีระเกตุ |
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

หน้า หน้า 93-100

ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ | สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ | รุ่งทิพย์ ลุยเลา | ชุติมา ชวลิตมณเฑียร | นพพร วงศ์ตันกาศ | สาวิตรี ถนัดค้า |