เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 45, สาขา13 ,2550 )

การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการสื่อสารภาษาโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงในด้านเนื้อหาโฆษณาและด้านกลวิธีการสื่อความหมายระหว่างปี พ.ศ. 2526-2529 กับปี พ.ศ. 2543-2546

หน้า หน้า 646-653

พิชณี โสตถิโยธิน |
การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาลาวระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน้า หน้า 654-664

ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ |
การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ของพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 665-672

อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ | พระมหาประเสริฐ มะลิซ้อน |
การวิเคราะห์คดีหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน: ศึกษาจากคำพิพากษาฎีกา พ.ศ.2520-2547

หน้า หน้า 683-690

นรินทร์ นำเจริญ |
การศึกษาความแตกต่างทางเพศในวัยรุ่นและข้อดี-ข้อเสียในการทำกิจกรรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

หน้า หน้า 691-698

อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ | ภัทร ชาญวิชา |
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาหญิง

หน้า หน้า 699-705

จอมภัค คลังระหัด | ชนนิกานต์ บุญนาค | ลลิตา เรืองวิไลเวทย์ |