เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( ครั้งที่ 45, สาขา14 ,2550 )

ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่องานบริการของหน่วยบริการเคลื่อนที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ

หน้า หน้า 3-10

ณัตตินา มะนะโส | สาวิตรี รังสิภัทร์ | รัตนา อังกสิทธิ์ | สมเกียรติ ประสานพานิช |
กระบวนการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2549

หน้า หน้า 11-15

มนตรี วงศ์รักษ์พานิช | สุกัญญา อธิปอนันต์ | พรภิมน มีศิลป์ | สำราญ สาราบรรณ์ | ศุกล โฆษิตโภคิน | พรพรรณ สุทธิเรืองวงศ์ | ภาณี บุณยเกื้อกูล | ทนง พรประดับเกียรติ |
การเทียบเคียงสมรรถนะหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาส่งเสริมการเกษตรของสถาบันอุดมศึกษาไทย

หน้า หน้า 16-23

ประเดิม ฉ่ำใจ | พิชัย ทองดีเลิศ | สาวิตรี รังสิภัทร์ | สิริวรนุช แคลล์เบิรค์ | พัฒนา สุขประเสริฐ |
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดฟางข้าวที่เหมาะสมโดยการฝึกอบรมแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้า หน้า 24-29

สมศรี ภัทรธรรม | สุภาภรณ์ เลิศศิริ |
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง ขององค์กรพัฒนาเอกชน กรณี โครงการอันดามัน

หน้า หน้า 101-110

บำเพ็ญ เขียวหวาน |
วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างไซเปอร์เมทรินในลำไยเพื่อกำหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง

หน้า หน้า 129-134

ประชาธิปัตย์ พงษ์ภิญโญ | วิษณุ แจ้งใบ | ศิริพันธ์ สุขมาก | สมสมัย ปาลกูล | สุวิมล เลิศวีระศิริกุล |
บทบาทแม่บ้านเกษตรกรในการพัฒนาธุรกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งแสม ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

หน้า หน้า 143-150

เจนณรงค์ เทียนสว่าง | เอมอร อังสุรัตน์ | จุฬารัตน์ วัฒนะ | อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ |
การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิตองุ่น และการประกอบการเกษตรธุรกิจองุ่น

หน้า หน้า 159-166

พนามาศ ตรีวรรณกุล | กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ |