เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และสาขาบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 45, สาขา15 ,2550 )

ความสัมพันธ์ระหว่างรายการกำไรขาดทุนที่ต้องรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของและอัตราผลตอบแทนของหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน้า หน้า 383-389

นันทิยา พรมทอง |
การประเมินความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หลังจากมีการปรับ portfolio

หน้า หน้า 458-466

ชูศักดิ์ เอื้อธรรมมิตร | วิไลลักษณ์ ไทยอุตส่าห์ |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ที่มีต่ออุตสาหกรรมผลิตแก้วหลอดภาพโทรทัศน์ไทย

หน้า หน้า 467-474

ปรัชญา สวัสดิ์พานิช |
การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินบาทกับเงินตราของประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย

หน้า หน้า 475-482

สมใจ ปานจันทร์ | วิไลลักษณ์ ไทยอุตส่าห์ |
ความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตรีที่มีต่อการใช้บริการรถโดยสารของรัฐวิสาหกิจรถเมล์ในนครหลวงเวียงจันทร์

หน้า หน้า 525-532

หมอนทอง บัวแสงทอง |
กระบวนการตอบสนองและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์เทพธาโร

หน้า หน้า 533-541

ศศิวิมล สุขบท | สุนันทา เหมทานนท์ |
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการผลประโยชน์เกื้อกูล ของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 542-549

อภิชญา เธียรวรกิจ |
การพัฒนาความสามารถเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าไหมบ้านถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

หน้า หน้า 550-557

บุษยา วงษ์ชวลิตกุล | ธาริณี อังค์ยศ |
ศักยภาพการผลิต ต้นทุน และตลาดของผลิตภัณฑ์บัวหลวง

หน้า หน้า 561-566

ฤดี ธีระวนิช | พิมพรรณ สุจารินพงค์ | พรพรหม พรหมเพศ | จำเนียร บุญมา |