เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 45, สาขา16 ,2550 )

รูปทรงของหลังคาโปร่งแสงที่ส่งผลกระทบน้อยต่ออุณหภูมิภายในอาคาร

หน้า หน้า 154-163

พงศ์พันธุ์ ธรรมสโรช | โสภาพรรณ แสงศัพท์ | สิงห์ อินทรชูโต |
การใช้โฟมร่วมกับผนังยิปซัมบอร์ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเสียง

หน้า หน้า 187-194

กมล กาญจนรุจี | โสภาพรรณ แสงศัพท์ | สิงห์ อินทรชูโต |
การเก็บรักษาพืชสีเขียวในวัสดุสังเคราะห์ : กรณีศึกษาโพลีเมอร์เรซิ่น

หน้า หน้า 226-234

พชร จำปาเงิน | โสภาพรรณ แสงศัพท์ | สิงห์ อินทรชูโต |
การใช้ใยมะพร้าวร่วมกับยางพาราเพื่อเป็นฉนวนดูดซับเสียง

หน้า หน้า 235-244

กิตติชาติ โหมาศวิน | โสภาพรรณ แสงศัพท์ | สิงห์ อินทรชูโต |
วัสดุจากยางพาราเพื่อป้องกันความเสียหายของหลังคากระเบื้องซีเมนต์ใยหินจากพายุลูกเห็บ

หน้า หน้า 245-255

วิเชษฐ์ เจริญธีรบูรณ์ | โสภาพรรณ แสงศัพท์ | สิงห์ อินทรชูโต |
การพัฒนาทางเท้าเพื่อส่งเสริมการสัญจรแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ กรณีศึกษา พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

หน้า หน้า 430-438

พงศธร ตันอารีย์ | สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ | ศราวุธ เปรมใจ |
โครงการนำร่องเคหะชนบทภาคเหนือและโครงการนำร่องเคหะชนบทภาคเหนือ (โครงการต่อเนื่องปีที่2) พ.ศ. 2548-2549

หน้า หน้า 470-480

วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง | อำพรรณ พรมศิริ | ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม |