เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาพืช ( ครั้งที่ 46, สาขา01 ,2551 )

การประเมินความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสจากปุ๋ยโมโนแคลเซียมฟอสเฟตและไดแคลเซียมฟอสเฟตในชุดดินองครักษ์ โคราช ลี้ ปากช่อง ชัยบาดาล และหินซ้อนโดยสกัดดินด้วยวิธีเบรย์-2และการปลูกข้าวโพด

หน้า หน้า 21-28

ศิริขวัญ ภู่นา | ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ | จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข |