เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาสัตว์ และสัตวแพทยศาสตร์ ( ครั้งที่ 46, สาขา02 ,2551 )

คุณภาพเนื้อและองค์ประกอบกรดไขมันในกล้ามเนื้อสันนอกของโคพื้นเมืองไทยที่เลี้ยงปล่อยพืชอาหารหยาบต่างกัน

หน้า หน้า 3-10

รักเกียรติ หน่อแก้ว | ธำรงศักดิ์ พลบำรุง | จีรวัส เข็มสวัสดิ์ | เทอดชัย เวียรศิลป์ | มิชาเอล วิคเค | สัญชัย จตุรสิทธา |
ผลของการทรีทกากมะเขือเทศแห้งด้วยฟอร์มัลดีไฮด์ต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน ค่าชีวเคมีในเลือด และสมดุลไนโตรเจนในแกะ

หน้า หน้า 11-18

พงศธร กุนัน | เฉลิมพล เยื้องกลาง | ฉลอง วชิราภากร | ไกรษร ก้องเวหา | ดวงดาว พันธ์พงษ์ | นงพงา นามแสน | เฉลิมพล ปฏิพันธ์ | จันทิรา วงศ์เณร |
ลูกแพะเกิดจากการโคลนนิ่งโดยใช้เซลล์ไฟโบรบลาสจากใบหูเป็นเซลล์ต้นแบบ

หน้า หน้า 19-24

วันวิสาข์ ผิวสร้อย | นุชจรินทร์ ศรีปัญญา | กนกวรรณ ศรีรัตนา | อนวัช แสงมาลี | ขวัญฤดี แก้วมุงคุณ | สุเมธ อิ่มสุนทรรักษา | ชุติ เหล่าธรรมธร | จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ | ฤทธิ์วิณห์ เทวาหุดี |
การอนุรักษ์โคพันธุ์ขาวลำพูนโดยการทำโคลนนิ่ง

หน้า หน้า 25-30

ขวัญฤดี แก้วมุงคุณ | กนกวรรณ ศรีรัตนา | สุเมธ อิ่มสุนทรรักษา | ชุติ เหล่าธรรมธร | จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ | นุชจรินทร์ ศรีปัญญา | วันวิสาข์ ผิวสร้อย | อนวัช แสงมาลี | ฤทธิ์วิณห์ เทวาหุดี |
ผลการใช้ฝักจามจุรีแทนกระถินเป็นอาหารโปรตีนเสริมสำหรับการผลิตโค

หน้า หน้า 39-45

ทองสุข เจตนา | สังวร อยู่สว่าง | ศิริมา ทองรวย | จีระพัฒน์ วงศ์พิพัฒน์ | สรรเพชญ โสภณ |
องค์ประกอบทางเคมี และค่าการสลายตัวในกระเพาะรูเมนของวัตถุแห้งและอินทรีย์วัตถุของทางปาล์มน้ำมัน

หน้า หน้า 46-55

จารุณี อิ่มเอิบ | อังคณา หาญบรรจง | องอาจ อินทร์สังข์ | อรุณี อิงคากุล |
ผลของการเสริมแร่ธาตุสังกะสีอินทรีย์ต่อปริมาณแร่ธาตุสังกะสีในไข่แดงและสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่

หน้า หน้า 56-63

อัจฉรา นิยมเดชา | ยุวเรศ เรืองพานิช | เสกสม อาตมางกูร | อรประพันธ์ ส่งเสริม | สุกัญญา รัตนทับทิมทอง |
ผลของการเสริม Lactobacillus reuterii ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและการย่อยได้ของโภชนะในไก่เนื้อ

หน้า หน้า 64-70

เพิ่มศักดิ์ ศิริวรรณ | บัวเรียม มณีวรรณ์ | เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์ |