เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาสัตว์ และสัตวแพทยศาสตร์ ( ครั้งที่ 46, สาขา03 ,2551 )

ความสัมพันธ์ระหว่างวิการในไตและระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคฉี่หนูในโคจากจังหวัดที่มีความชุกของโรคต่ำในประเทศไทย

หน้า หน้า 261-268

สมชัย พงศ์จรรยากุล | มลิวัลย์ ชุนถนอม | ธีระศักดิ์ พราพงษ์ | ศิริวรรณ พราพงษ์ | ผกาวดี พงษ์เกษ | กฤษณา แสงประไพทิพย์ | นุช โชติช่วง |
การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อเต่าหญ้า (Lepidochelys olivacea)

หน้า หน้า 301-313

คมศิลป์ สหตระกูล | กมลพร ธนารุณ | ชนิตา สุจริตธัญตระกูล | ปริญญา สาครเจริญ | มานิตา ธนสันติ | สนธยา มานะวัฒนา | พรชัย สัญฐิติเสรี | เกษกนก ศิรินฤมิตร |
ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนของประชาชนด้านสุขศาสตร์ ในช่วงก่อนและหลังการระบาดของโรคไข้หวัดนกในเขตภาคเหนือ

หน้า หน้า 315-320

สุวิชัย โรจนเสถียร | สุวิทย์ โชตินันท์ | เทิดศักดิ์ ญาโน | ภาวิน ผดุงทศ |
คุณภาพของน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งหลังการใช้สารละลายเจือจางน้ำเชื้อชนิดบีทีเอสเปรียบเทียบกับโมดีนาในการปรับสภาพอสุจิระหว่างการลดอุณหภูมิ

หน้า หน้า 331-337

พนิดา ชนาภิวัฒน์ | กัมพล แก้วเกษ | เผด็จ ธรรมรักษ์ |
การจำแนกชนิดของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ เจจูไน ที่แยกจากชิ้นส่วนไก่ในเขตโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีซีโรกรุ๊ป

หน้า หน้า 346-350

บงกช นพผล | ยาซูชิ คาตาโอกะ | ทาคุโอะ ซาวาดา |