เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาประมง ( ครั้งที่ 46, สาขา04 ,2551 )

การสังเคราะห์สารคล้ายฮอร์โมน-เซสควิเทอร์พีนอยด์ และไอโคซานอยด์จากเนื้อเยื่อแม่เพรียงทราย (Perinereis sp.)

หน้า หน้า 2-10

ปิยนุช นุชบุญช่วย | ส่งศรี มหาสวัสดิ์ | เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธุ์ | ประไพพิศ สุปรารภ | อรพร หมื่นพล |
การโคลน การศึกษาคุณลักษณะของ Complementary DNA และการแสดงออกของยีน Transferrin ในปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus Gunther)

หน้า หน้า 33-42

อรุณศิรี ศรีบุญแสน | สุภาวดี พุ่มพวง | ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ | นนทวิทย์ อารีย์ชน | ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ |
การแยกชนิดและความไวต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียที่แยกได้จากปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878)) ที่เลี้ยงในบ่อดินในประเทศเวียดนาม

หน้า หน้า 81-90

Truong Thy Ho | นนทวิทย์ อารีย์ชน | ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ | ส่งศรี มหาสวัสดิ์ |
ประสิทธิภาพของแบคทีเรียสกุล Bacillus spp. ที่แยกได้จากลำไส้ของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone) ในการควบคุมเชื้อ Vibrio harveyi

หน้า หน้า 91-99

มินตรา ศีลอุดม | นนทวิทย์ อารีย์ชน | ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ |