เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาวิทยาศาสตร์ ( ครั้งที่ 46, สาขา05 ,2551 )

การทำให้บริสุทธิ์และทดสอบ activity ของโปรตีน HIV-1 reverse transcriptase ที่ผลิตโดยเชื้อ Escherichia coli ด้วยเทคนิคการโคลนยีน

หน้า หน้า 56-63

กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ | รัตน์สุภา ธรรมาภรณ์ | สุภา หารหนองบัว | เกียรติทวี ชูวงค์โกมล |
การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อใช้ในการตรวจหาไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าเทียมในสุกร

หน้า หน้า 73-80

วีณา พ่วงปิ่น | ชัยวัฒน์ กิตติกูล | พัชรี สุนทรนันท | จารุณี สาตรา | วิลาสิณี ท้าวเพชร | องอาจ เลาหวินิจ | สุนันทา รัตนาโภ |