เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( ครั้งที่ 46, สาขา06 ,2551 )

การตรวจสอบเครื่องปรุงรสฉายรังสีด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนต์

หน้า หน้า 17-24

ถนอมเกียรติ จันทร์จิรจิตร | พรรณี พักคง | สมจิตต์ ปาละกาศ | วารุณี วารัญญานนท์ | วันวิสา สุดประเสริฐ |
การสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus)

หน้า หน้า 33-40

ฉลองขวัญ พิพัฒน์เจริญวงศ์ | วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร | วรรณี จิรภาคย์กุล |
ลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวไทยจากการประเมินทางประสาทสัมผัสและการวัดด้วยเครื่องมือ

หน้า หน้า 65-72

สิริกาญจน์ เกียรติธนะไพบูลย์ | จินตนา อุปดิสสกุล | ธงชัย สุวรรณสิชณน์ |