เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 46, สาขา07 ,2551 )

การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมนมพร้อมดื่ม

หน้า หน้า 346-355

บุญเลี้ยง หน่ายโคกสูง | ธันวา จิตต์สงวน |
ผลกระทบของการเปิดการค้าเสรีอาเซียนของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีผลต่อการลงทุนและการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทย-ลาว

หน้า หน้า 384-392

จีรพรรณ กุลดิลก |
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

หน้า หน้า 393-402

กาญจนา วรรณศิริ | สุมาลี สันติพลวุฒิ |
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องหนัง กรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 403-409

ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร | สุมาลี สันติพลวุฒิ | สมหมาย อุดมวิทิต |
การดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ตามเส้นทางเดินของโคและกระบือจากสหภาพพม่าในประเทศไทย

หน้า หน้า 413-419

ปัญญา หมั่นเก็บ | ธำรงค์ เมฆโหรา |
คุณลักษณะของตลาดและผู้ซื้อเนื้อสดโคและกระบือในประเทศไทย

หน้า หน้า 420-424

ธำรงค์ เมฆโหรา | ปัญญา หมั่นเก็บ |
พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ การใช้ผ้าฝ้ายทอมือเป็นเครื่องแต่งกาย

หน้า หน้า 425-434

ฤดี ธีระวนิช |