เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 46, สาขา10 ,2551 )

ภาวะผู้นำของผู้ประกอบการ: ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคุณลักษณะทางจิตวิทยาการทำงานเป็นทีม และความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ

หน้า หน้า 207-215

รัตติกรณ์ จงวิศาล |
ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการออมของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 216-223

หทัยรัตน์ มาประณีต |
การประเมินผลการประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อมทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์

หน้า หน้า 231-239

วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ | สุทิติ ขัตติยะ |
การศึกษาการจัดการกับความเครียดของวัยรุ่นไทย: ระยะที่ 1 การพัฒนาเครื่องมือ1

หน้า หน้า 248-252

อรพิน สถิรมน | รัก ชุณหกาญจน์ |
กฎหมายควบคุมการนำเข้าสิ่งมีชีวิตจากต่างประเทศของประเทศไทย

หน้า หน้า 253-260

เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ |
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความคิดเห็น และรูปแบบที่ต้องการของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมในทัศนะของวัยรุ่นไทย

หน้า หน้า 272-278

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ | นฤมล เฉลยถ้อย |
ศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 279-288

ถนอมนวล สีหะกุลัง | สุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี |
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับความเครียด: กรณีศึกษาครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

หน้า หน้า 301-310

ตวงทอง สังข์แก้ว | ทิพทินนา สมุทรานนท์ |