เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 46, สาขา11 ,2551 )

การเพิ่มประสิทธิภาพของพีวีดีด้วยวิธีความร้อนและวิธีอิเล็กโตรออสโมติค

หน้า หน้า 3-10

ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ | เบอร์กาโด, เดนนิส ที | จตุรงค์ เสาวภาคย์ไพบูลย์ |
การศึกษารัศมีดายที่มีผลต่อการลากขึ้นรูปชิ้นงานถ้วยกลมมีปีกของแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น

หน้า หน้า 11-18

ไพบูลย์ หาญมนต์ |
การศึกษาผลกระทบของมุมใบพัดที่มีต่อสมรรถนะของคูลลิ่งทาวเวอร์ขนาดเล็ก

หน้า หน้า 27-35

มนตรี พิรุณเกษตร | สันติ ลักษิตานนท์ |
การวิเคราะห์ดีสชาร์จบางส่วนสำหรับแบบจำลองหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า

หน้า หน้า 72-80

อุไรรัตน์ เฟื่องสูงเนิน | วินัย พฤกษะวัน | พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล |
การทดลองและการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อศึกษากระบวนการฉีดเป่าแบบดึงยืดของพีอีที

หน้า หน้า 88-95

นิรภัฎ ห้วยเรไร | อริสรา ชัยกิตติรัตนา |