เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 46, สาขา12 ,2551 )

ประเภทอาหารที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษในประเทศไทยระหว่างปี 2545-2549

หน้า หน้า 469-476

อำพร แจ่มผล | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ |
ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้า หน้า 508-514

อบเชย วงศ์ทอง | สุจิตตา เรืองรัศมี |
ภูมิปัญญาการผลิตอาหารแช่อิ่มในภาคกลางตอนบน

หน้า หน้า 630-637

ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ | สุภาวดี ธีรธรรมากร | นพมาศ พูลเจริญศิลป์ | สุนิสา ด้วงนุ่ม |