เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 46, สาขา14 ,2551 )

การลดปริมาณสารตกค้างเมทโทมิลและคาร์บาริลในผักคะน้าโดยนํ้ายาล้างผักชนิดต่างๆ

หน้า หน้า 437-446

พงศ์ชัย กลิ่นหอม | เอนก หาลี | ศศิธร เมธาวิวัฒน์ |
การมีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมการเกษตรของสตรีคริสเตียนในจังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 447-453

ไพฑูรย์ เทพวงค์ |
ความรู้และการปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะของเกษตรกรในการผลิตไก่เนื้อในจังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 454-460

ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล |
เกษตรอินทรีย์ไทย: การวิเคราะห์บริบทและสาระเชิงนโยบาย

หน้า หน้า 461-468

เจษฎา มิ่งฉาย | ปรารถนา ยศสุข |
ระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ACMECS): กรณีศึกษาจังหวัดตาก

หน้า หน้า 477-484

สุรพล เศรษฐบุตร | ดุษฎี ณ ลำปาง |
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพึ่งตนเองของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทับลาน จ.ปราจีนบุรี

หน้า หน้า 485-492

ปริญญารัตน์ ภูศิริ |
การประเมินศักยภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386 กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2549

หน้า หน้า 493-499

ประเดิม ฉ่ำใจ | พิชัย ทองดีเลิศ | สาวิตรี รังสิภัทร์ | สิริวรนุช แคลล์เบิร์ค |
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน้า หน้า 500-503

พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ | ดุษฎี ณ ลำปาง | รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย | กฐิน ศรีมงคล | วรทัศน์ อินทรัคคัมพร |
การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ในพื้นที่ปรับปรุงระบบชลประทานขนาดใหญ่ภายใต้เงินกู้ภาคการเกษตร (ASPL) (โครงการชลประทานแม่ลาว จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา)

หน้า หน้า 504-507

พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ | ดุษฎี ณ ลำปาง | รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย | วรทัศน์ อินทรัคคัมพร |
การจัดการป่าปาล์มสาคูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

หน้า หน้า 515-524

นิพนธ์ ใจปลื้ม |