เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 46, สาขา15 ,2551 )

การสร้างตราเอกลักษณ์อุบลราชธานีผ่านสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้ากาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี

หน้า หน้า 321-328

กิจจา เตชะศิริธนะกุล |
การแบ่งส่วนตลาดและทางเลือกตลาดเป้าหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย: ตลาดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หน้า หน้า 329-336

ศศิวิมล สุขบท |
โครงการงานวิจัยประสิทธิผลการศึกษาของนิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 337-345

ทองฟู ศิริวงศ์ |
การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมยานยนต์

หน้า หน้า 356-367

อนุชัย รามวรังกูร | กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์ | วิกร ตัณฑวุฑโฒ | พนิต เข็มทอง |
การพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

หน้า หน้า 368-375

ปณวรรต โสรมรรค | สมชาย นำประเสริฐชัย |
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนบัญชีเบื้องต้นของนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน้า หน้า 376-383

ศรัณยา บุนนาค | สิทธิ์ชัย ลิมาพร |