เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 46, สาขา16 ,2551 )

ภูมิปัญญาการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทอาคารเพื่อการค้าของหลวงพระบาง

หน้า หน้า 19-26

ธานัท วรุณกูล |
การพัฒนาชุมชนพื้นถิ่น: การเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิทัศน์ที่แตกต่าง

หน้า หน้า 292-304

วันดี พินิจวรสิน | อรศิริ ปาณินท์ |
การศึกษาสถานการณ์อาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาที่มีสัญลักษณ์กาแล ในจังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 322-328

สิริวัฒก์ สัมมานิธิ |