เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาสัตว์ ( ครั้งที่ 47, สาขา02 ,2552 )

ผลของ Trichostatin A ต่ออัตราการเจริญเติบโตของตัวอ่อนโคโคลนนิ่งและตัวอ่อนกระทิงโคลนนิ่งข้ามชนิด

หน้า หน้า 10-16

กนกวรรณ ศรีรัตนา | สุเมธ อิ่มสุนทรรักษา | ชุติ เหล่าธรรมธร | จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ | นุชจรินทร์ ศรีปัญญา | วันวิสาข์ ผิวสร้อย | ขวัญฤดี แก้วมุงคุณ | ฤทธิ์วิณห์ เทวาหุดี | อนวัช แสงมาลี |
ผลของสัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้นต่อคุณภาพเนื้อและองค์ประกอบกรดไขมันในกล้ามเนื้อสันนอกของกระบือเต็มวัย

หน้า หน้า 17-25

สัญชัย จตุรสิทธา | ชุติมา เภตรา | เทอดชัย เวียรศิลป์ | อัญชลี ณ เชียงใหม่ |
การประมาณอิทธิพลเนื่องจากพันธุ์ต่อลักษณะจำนวนลูกแรกคลอดและช่วงห่างของการคลอดลูกในแพะพันธุ์แองโกลนูเบียน ซาแนน พื้นเมือง และลูกผสม

หน้า หน้า 50-57

จิตติมา กันตนามัลลกุล | พรรณวดี โสพรรณรัตน์ | ศรเทพ ธัมวาสร |
ผลการใช้มันสำปะหลังในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูกต่อกลูตาไธโอนในแม่สุกรและลูกสุกรดูดนม และการเจริญของลิมโฟซัยท์ชนิดทีในลูกสุกรดูดนม

หน้า หน้า 66-73

อำพล จุปะมัดถา | อุทัย คันโธ | ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช |