เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ( ครั้งที่ 47, สาขา03 ,2552 )

ความชุกของเชื้อสเตร็พโตค็อคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรในโรงฆ่าสัตว์ภาคเหนือของประเทศไทย

หน้า หน้า 8-12

ณัฐกานต์ ลักษณ์กิจเจริญ | ศราวรรณ แก้วมงคล | อนามิกา กาญจนบรรเทิง | คมสัน สัจจะสถาพร | ณรงค์ อาบกิ่ง | วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค |
การทดสอบหาปริมาณฮีแมกกลูตินิน (H5) แอนติเจนในวัคซีนไข้หวัดนกชนิดเชื้อตายสายพันธุ์ H5N1 ที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทย

หน้า หน้า 13-17

สุวิชัย โรจนเสถียร | เทิดศักดิ์ ญาโน | ฉายสุรีย์ ศุภวิไล | เตชิต โชตินันท์ |
ความชุก ปัจจัยเสี่ยง และการแยกสายพันธุกรรมของเชื้อ Cryptosporidium spp. จากอุจจาระของโคนม ในเขตจังหวัดสระบุรี กาญจนบุรีและนครปฐม

หน้า หน้า 18-23

เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว | พิพัฒน์ อรุณวิภาส | นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ | วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย | สถาพร จิตตปาลพงศ์ |
รายงานเบื้องต้นการเปรียบเทียบผลการตัดหัวและคอกระดูกฟีเมอร์เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการใส่เอ็นยึดสะโพกในสุนัขข้อสะโพกหลุด

หน้า หน้า 24-30

ณัฏฐิกา โกฎแสง | ณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย | นริศ เต็งชัยศรี |
การโคลนและแสดงออกของยีน 3ABC ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยซีโรไทป์โอในเซลล์แมลง

หน้า หน้า 31-37

ณัฐรัติ ตั้งธรรมนิยม | พรทิพภา เล็กเจริญสุข | วรวิทย์ วัชชวัลคุ | วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์ |
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศการจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฝูงในฟาร์มโคนมรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

หน้า หน้า 38-46

สุวิชัย โรจนเสถียร | จรัญลักษณ์ ยวงกาศ | ฉัตรชัย อภัยโรจน์ | สุวิทย์ ประชุม |
ความชุกของแอนติบอดีต่อการติดเชื้อ Toxoplasma gondii ในสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ทางภาคเหนือของประเทศไทย

หน้า หน้า 47-51

สมัคร สุจริต | ณัฐนรี อินทอง | พีระ อารีศรีสม | จงรัก มงกุฎ | วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค | นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ | ชัญญา เก่งระดมกิจ | สถาพร จิตตปาลพงศ์ |
ความชุกทางซีรัมของการติดเชื้อไวรัสข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะที่เลี้ยงในภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย

หน้า หน้า 62-69

นิอร รัตนภพ | ธีระ รักความสุข | สิริลักษณ์ จาละ |