เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาประมง ( ครั้งที่ 47, สาขา04 ,2552 )

การศึกษาเบื้องต้นของการแสดงออกของยีนฮีตช็อคโปรตีนในเนื้อเยื่อที่แตกต่างกันของปลานิล

หน้า หน้า 42-47

ณิชนันทน์ ทินปราณี | ชัยชนะ มิตรพันธ์ | ดุสิต เอื้ออำนวย | รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ | สรัญญา พันธุ์พฤกษ์ |
ผลของสาร Aquanin plus (beta-cyclodextrin cysteamine hydrochloride) ต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด และระบบภูมคุ้มกันของกุ้งขาวแวนนาไม ระยะโพสลาร์วา (Litopenaeus vannamei)

หน้า หน้า 65-72

ชยพร ทิพย์ศรีมงคล | วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล | ชลอ ลิ้มสุวรรณ | นิติ ชูเชิด |
ผลของเบต้ากลูแคนต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

หน้า หน้า 73-80

ชยพร ทิพย์ศรีมงคล | วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล | นิติ ชูเชิด | ชลอ ลิ้มสุวรรณ |