เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาวิทยาศาสตร์ ( ครั้งที่ 47, สาขา05 ,2552 )

การโคลนและศึกษาการแสดงออกของยีนที่จำเพาะกับต่อมแอนโดรจีนิคจากกุ้งก้ามกราม

หน้า หน้า 28-35

วรางคณา นาคเสน | สิทธิรักษ์ รอยตระกูล | วิกรม รังสินธุ์ | อมรรัตน์ พรหมบุญ | สุนันทา รัตนาโภ |
การศึกษาอะไมเลสจากแบคทีเรียชอบร้อน Thermoanaerobacterium sp.สายพันธุ์ NOI-1 และการผลิตน้ำตาลจากแป้งดิบและกากมันสำปะหลัง

หน้า หน้า 36-44

อาคม เทศนุ่ม | สุภาวดี ฉิมทอง | นิษก์นิภา สุนทรกุล | คิน เลย์ คู | จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ | กนก รัตนะกนกชัย |
การศึกษาวิธีการจำแนกกลุ่มเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค: กรณีศึกษา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 45-51

สุรสันต์ วิเวกเมธากร | ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์ | อภิญญา หิรัญวงษ์ |
การสำรวจพันธุกรรมข้าวโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ และเครื่องหมายที่ระบุความจำเพาะกับหน้าที่เพื่อการแยกกลุ่มพันธุกรรมข้าว

หน้า หน้า 52-61

ธนาวดี ค้ำชู | นิตย์ศรี แสงเดือน | วิภา หงษ์ตระกูล |
การตอบสนองต่อแก๊สเอธานอลของ La sub(1-X)Sr sub(X)FeO3 (x= 0, 0.1 และ 0.3) ที่เตรียมจากการสลายตัวของสารเชิงซ้อนอินทรีย์

หน้า หน้า 62-69

ธรรมนูญ ทวีชัย | อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ | อภิรัตน์ เลาห์บุตรี | นัทธมน คูณแสง |
การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ NS1 protein เพื่อตรวจวินิจฉัยไวรัส ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1

หน้า หน้า 70-77

คณาภรณ์ พลเทพ | ชัยวัฒน์ กิตติกูล | พัชรี สุนทรนันท | พรทิพภา เล็กเจริญสุข | ทวีศักดิ์ ส่งเสริม | สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส | พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์ |
ความสามารถต้านฤทธิ์ยาของเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์แบบเซลล์เล็กที่ได้จากการเลี้ยงคัดเลือกด้วยยาอะเดรียอามัยซิน

หน้า หน้า 78-85

สมจิตต์ ปาละกาศ | พรรณี พักคง | กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ |