เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( ครั้งที่ 47, สาขา06 ,2552 )

สมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งข้าวสีนิลและคุณภาพของโดขนมปังที่ใช้แป้งข้าวสีนิลทดแทนแป้งสาลีบางส่วน

หน้า หน้า 20-27

ภัทร์ภณ ภู่เพ็ชร์ | สุนทรี สุวรรณสิชณน์ | บุศราภา ลิมานนท์ |
องค์ประกอบทางเคมีและธาตุอาหารพืชในกากตะกอนน้ำมันปาล์ม และจากบ่อบำบัดน้ำเสียที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หน้า หน้า 28-34

พรฤดี สงวนสุข | เลอพงศ์ จารุพันธ์ | ชัยสิทธิ์ ทองจู |
การทำนายปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ และปริมาณกรดทั้งหมดในซอสพริก โดยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟาเรด

หน้า หน้า 69-76

ฐาปนี สาธร | ธงชัย สุวรรณสิชณน์ | วารุณี ธนะแพสย์ | ศุมาพร เกษมสำราญ |
การทำนายปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ และปริมาณน้ำตาลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟาเรด

หน้า หน้า 77-84

กรกช วรรณกุล | ธงชัย สุวรรณสิชณน์ | วารุณี ธนะแพสย์ | ศุมาพร เกษมสำราญ |